15 kwietnia 2019

Nowy Statut

Na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.04.2019 wchodzi w życie Statut W-M OZP uchwalony w dniu 8.12.2018 r

TEKST JEDNOLITY ZATWIERDZONY PRZEZ KRS

DECYZJA KRS

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI

STATUT

Olsztyn 2018

 

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1

 

  1. Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki, zwany dalej w skrócie W-MOZP, jest związkiem sportowym w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
  2. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w tym: ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.
  3. W-MOZP zrzesza kluby sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w sporcie pływackim, mające siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

§2

 1. Terenem działania W-MOZP jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego, a siedzibą miasto Olsztyn.
 2. Dla realizacji swych celów statutowych W-MOZP może, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz umów międzynarodowych, prowadzić działalność poza granicami województwa warmińsko-mazurskiego oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. W-MOZP działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, umów międzynarodowych i niniejszego statutu.
 2. W-MOZP podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. W-MOZP posiada osobowość prawną.
 4. Nadzór nad działalnością W-MOZP sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

§4

 1. W-MOZP jest członkiem Polskiego Związku Pływackiego zwanego dalej PZP, realizuje cele i zadania oraz korzysta z uprawnień zawartych w statucie PZP.
 2. W-MOZP może być członkiem innych organizacji, których cele działania są identyczne lub podobne do celów W-MOZP lub z takimi organizacjami współpracować.

§5

 1. W-MOZP opiera swoją działalność na aktywności społecznej członków w nim zrzeszonych oraz może korzystać z pracy wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw W-MOZP może zatrudniać pracowników etatowych lub zleceniobiorców, w tym przedstawicieli swoich członków.
 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§6

W-MOZP używa pieczęci i może posiadać własne znaki i odznaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i kierunki działania

§7

Celami W-MOZP są:

 • prowadzenie działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu pływackiego,
 • propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności sportu pływackiego,
 • podnoszenie poziomu sportu pływackiego,
 • upowszechnianie wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, umiejętności pływania we współdziałaniu z centralnymi i terenowymi władzami, instytucjami oraz organizacjami,
 • reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków W-MOZP.

§8

Realizacja celów W-MOZP odbywa się w szczególności poprzez:

 1. zrzeszanie klubów sportowych, stowarzyszeń oraz innych osób prawnych i podmiotów o zbieżnych celach działania,
 2. w oparciu o przepisy i postanowienia PZP wydawanie komunikatów i regulaminów określających zasady organizowanych imprez, wytycznych dla swych członków, programów i planów oraz kontrolowanie przestrzegania przez członków regulaminów
  i postanowień Międzynarodowej Federacji Pływania Amatorskiego (FINA), Europejskiej Federacji Pływackiej (LEN), PZP oraz wydanych przez W-MOZP,
 3. organizację, współorganizację lub powierzenie organizacji zawodów realizowanych na terenie działania W-MOZP,
 4. prowadzenie działalności w zakresie szkolenia zawodników,
 5. współudział w szkoleniu i doskonaleniu kadr trenersko – instruktorskich oraz sędziowskich w sporcie pływackim,
 6. opiniowanie, w miarę posiadanej wiedzy i kompetencji, projektów przepisów wykonawczych, bądź innych przepisów dotyczących sportu pływackiego,
 7. udział w wydawaniu licencji zawodniczych uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym zgodnie z przepisami PZP,

9. współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu pływackiego,

10. prowadzenie wszechstronnej działalności związanej z pozyskiwaniem środków i funduszy z przeznaczeniem na działalność statutową,

11. aktywizację społeczną dzieci i młodzieży,

12. podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji statutowych celów W-MOZP,

14. rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami, zawodnikami, trenerami, sędziami i działaczami w oparciu o przepisy i regulaminy PZP,

15.wyróżnianie i karanie członków, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy zgodnie z przyjętymi regulaminami.

16. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej i wychowawczej związanej ze sportem pływackim,

17. działania związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków uprawiania sportu pływackiego,

18. propagowanie zasad „fair play” we współzawodnictwie sportowym,

19. utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami mediów w zakresie realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności W-MOZP.

Rozdział III

Członkowie W-MOZP, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie W-MOZP dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§10 

 1. Członkiem zwyczajnym W-MOZP może być klub sportowy lub inna osoba prawna nie mająca celów zarobkowych, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w sporcie pływackim.
 2. Członków zwyczajnych W-MOZP przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku, po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych członkostwa określonych niniejszym statutem.
 3. Członkiem wspierającym W-MOZP może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna popierająca realizację celów statutowych W-MOZP, wspierająca działalność W-MOZP organizacyjnie, finansowo lub w inny sposób.
 4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku, w którym powinna być wskazana deklarowana forma wparcia.
 5. Szczególne formy wspierania W-MOZP przez członków wymienionych w ust. 2 mogą być określone przez Zarząd.
 6. Osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych
  W-MOZP może zostać nadany tytuł Członka Honorowego W-MOZP. Tytuł ten nadaje Walne Zebranie w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu.
 7. Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem W-MOZP nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie.

§11

Członkowie zwyczajni W-MOZP zobowiązani są do:

 1. przestrzegania aktów wewnętrznych W-MOZP, w tym niniejszego Statutu, zasad fair play, oraz wszelkich przepisów dotyczących sportu pływackiego i powszechnie obowiązującego prawa,
 2. dbania o dobre imię W-MOZP,
 3. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu pływackiego oraz realizacji celów i programu działania W-MOZP,
 4. stosowania się do uchwał statutowych władz PZP i W-MOZP oraz wydanych przez nie przepisów i regulaminów a także organizacji, których członkami są PZP i W-MOZP,
 5. brania udziału w Walnym Zebraniu za pośrednictwem swoich delegatów,
 6. regularnego wpłacania składek członkowskich, opłat licencyjnych oraz innych opłat ustalonych przez władze PZP i W-MOZP.

§12

Członkowie wspierający zobowiązani są do czynności wskazanych w §11 pkt. 1-4, 6, a ponadto do realizowania zadeklarowanej formy wsparcia na rzecz W-MOZP.

§13

Członkowie honorowi zobowiązani są do czynności wskazanych w §11 pkt 1-4.

§14

 1. Członkom zwyczajnym W-MOZP przysługuje prawo do:

1.czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz W-MOZP wykonywanego poprzez swoich delegatów,

2.zgłaszania postulatów i wniosków do władz W-MOZP we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań W-MOZP oraz funkcjonowania jego władz i organów,

3.korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu i działalności W-MOZP,

4. otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania W-MOZP, w tym do wglądu do protokołów z Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności zarządu,

5. uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez W-MOZP.

§15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do brania udziału w Walnych Zebraniach z głosem doradczym, zgłaszania postulatów i wniosków do władz W-MOZP oraz otrzymywania informacji na temat funkcjonowania W-MOZP.

§16

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego lub wspierającego następuje w przypadku:

1) złożenia w formie pisemnej oświadczenia o rezygnacji do Zarządu,

2)wykluczenia przez Zarząd w trybie uchwały:

a. za działalność sprzeczną ze statutem, bądź uchwałami władz W-MOZP

b. z powodu nieuczestniczenia w pracach W-MOZP,

b. w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej prze okres powyżej 12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,

3) likwidacji, bądź postawienia członka w stan upadłości,

4) rozwiązania W-MOZP.

 1. Utrata członkostwa honorowego następuje w przypadku:

1) złożenia w formie pisemnej oświadczenia o rezygnacji do Zarządu,

2) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie o pozbawieniu członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.

 1. W przypadku członków honorowych oraz osób fizycznych posiadających status członka wspierającego – członkostwo to wygasa wskutek śmierci.

§17

 1. Od uchwały Zarządu, o której mowa w §16 ust. 1 pkt 2, członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 1. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ustępie 1 przez Walne Zebranie, uchwała Zarządu o wykluczeniu członka powoduje zawieszenie jego praw członkowskich.

Rozdział IV

Władze W-MOZP

§18

Władzami W-MOZP są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 2. W przypadku wyboru nowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a także w przypadku wyboru nowych poszczególnych członków tych władz, ich kadencja trwa do najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
 3. Uchwały władz W-MOZP zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba, że Statut stanowi inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa lub Przewodniczącego zebrania.

§20

 1. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać wybrana osoba będąca delegatem na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.
 2. W przypadku gdy ustępujący Zarząd nie uzyska absolutorium, to osoby wchodzące w skład tego Zarządu nie mogą kandydować do nowych władz W-MOZP.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może:

1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach W-MOZP, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na Walne Zebranie zwołany dla wyboru władz W-MOZP,

2)być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

Walne Zebranie

§21

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Związku.
 2. Walne Zebranie stanowi zebranie delegatów.
 3. Walne Zebranie może być:

1)sprawozdawczo-wyborcze,

2) nadzwyczajne

§22

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbywa się raz na cztery lata, w terminie umożliwiającym wybór delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Pływackiego.
 2. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych wybrani przez członków zwyczajnych, w liczbie ustalonej w ust. 3,

2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie pozostałych władz oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

 1. Mandaty delegatów na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze dla każdego członka zwyczajnego przyznawane są według następujących kryteriów:

1) jeden mandat przysługuje każdemu z członków zwyczajnych,

2) dodatkowe mandaty za poziom sportowy określony według klucza:

a. I miejsce w klasyfikacji sportowej w pływaniu – 5 mandatów,

b. miejsca II-III w klasyfikacji sportowej w pływaniu – 3 mandaty,

c.miejsca IV-V w klasyfikacji sportowej w pływaniu – 2 mandaty,

d. miejsca pozostałe w klasyfikacji sportowej w pływaniu – 1 mandat,

e. jeden mandat za udział w zawodach organizowanych przez PZP w dyscyplinie piłki wodnej,

f. jeden mandat za udział w zawodach organizowanych przez PZP w dyscyplinie skoków do wody,

g. jeden mandat za udział w zawodach organizowanych przez PZP w dyscyplinie pływania synchronicznego,

h. członek zwyczajny, który nie zdobył punktów w minionej kadencji nie będzie uwzględniony w klasyfikacji sportowej i nie przysługuje mu mandat za poziom sportowy.

 1. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 3 pkt 2, tworzona jest dla członków zwyczajnych W-MOZP na podstawie tabeli punktowej Polskiego Związku Pływackiego dostępnego na stronie internetowej Komisji Pływania PZP.
 2. W nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział delegaci wybrani na ostatnie Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze oraz osoby, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.

§23

 1. Delegaci wybierani są na czteroletnią kadencję. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem zebrania się Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego i trwa do dnia zwołania kolejnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
 2. Delegatom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. Mandat delegata wygasa z chwilą:

1) wyboru delegata do Zarządu,

2) śmierci,

3) pisemnej rezygnacji delegata z mandatu,

4) utraty członkostwa w W-MOZP przez podmiot, którego delegat był reprezentantem,

5) odwołania delegata z funkcji przez podmiot, którego delegat był reprezentantem,

6) skazania delegata prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

4. W razie wygaśnięcia mandatu delegata, mandat delegata otrzymuje osoba z tego samego podmiotu.

5. O wyborze delegata oraz jego zmianie, podmiot, którego delegat był reprezentantem, powinien niezwłocznie poinformować Zarząd, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem Zebrania.

6. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego delegata, trwa do dnia zwołania kolejnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§24

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego należy:

1)uchwalanie regulaminów, planów działalności i preliminarzy finansowych,

2)uchwalanie generalnych kierunków działania W-MOZP na okres najbliższej kadencji,

3)rozpatrywanie i  zatwierdzanie  sprawozdania  z  działalności  ustępującego  Zarządu  oraz Komisji Rewizyjnej,

4)wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków oraz wykluczenia członka ze W-MOZP,

7)rozpatrywanie skarg członków W-MOZP na działalność Zarządu,

8)uchwalanie statutu W-MOZP oraz jego zmian,

9)uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

10)uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,

11)rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników Zebrania,

12)nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego,

13)podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa właściwości pozostałych władz W-MOZP,

14)podjęcie uchwały o rozwiązaniu W-MOZP.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko sprawy, dla których został zwołane.

§25 

 1. Walny Zebrania jest ważny przy obecności co najmniej 50% delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu w I terminie i bez ograniczeń w II terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebraniu.
 2. Walny Zebrania obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, których projekt przedkłada Zarząd.
 3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Dopuszcza się możliwość głosowania przez pełnomocnika, przy czym jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego delegata i jest związany jego wolą co do sposobu głosowania.

§26

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływany jest przez Zarząd w drodze uchwały, która ustala również termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, Zarząd zawiadamia członków i Komisję Rewizyjną na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Zawiadomień, o  których  mowa  w    2  dokonuje  się  korespondencją elektroniczną (e-mail) oraz  poprzez  umieszczenie  komunikatu  na  stronie internetowej W-MOZP. Termin zawiadomień, o których mowa w ust. 2 uważa się za zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej W-MOZP został zamieszczony przed jego upływem.

§27

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany w drodze uchwały Zarządu:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek:

a)Komisji Rewizyjnej,

b)co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od dnia:

1)podjęcia uchwały przez Zarząd, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2)złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Jeżeli Zarząd nie realizuje postanowień zawartych w ust. 1 i 2 Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.

4. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przepisy § 26 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Zarząd

§28

1. Działalnością Związku kieruje Zarząd.

2. Zarząd składa się z 5 – 9 członków stosownie do uchwały Walnego Zebrania, w tym Prezesa i 4 – 8 członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, przy czym Prezesa wybiera się w pierwszej kolejności, w odrębnym głosowaniu.

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu wybierając ze swojego grona Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Zarząd składa oświadczenia woli w imieniu W-MOZP w sposób przewidziany w §36 ust.1.
 3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

1)śmierci,

2)złożenia pisemnej rezygnacji,

3)uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz W-MOZP.

6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje kooptacji z pośród delegatów Walnego Zebrania. Ogólna ilość dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyborów Walnego Zebrania.

7. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie Prezesa, Zarząd w formie uchwały podjętej większością głosów, w obecności przynajmniej 2/3 członków Zarządu, powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swych członków, pochodzących z wyborów Walnego Zebrania, który pełni obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.

 1. We wszystkich zebraniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego jej członek.
 1. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi, przedstawiciele działających przy W-MOZP komisji, organów opiniotwórczych i doradczych oraz zaproszeni goście.

§29

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)reprezentowanie W-MOZP na zewnątrz w sposób określony w niniejszym statucie oraz działanie w imieniu związku,

2)zarządzanie majątkiem W-MOZP,

3)zwoływanie Walnych Zebrań,

4)realizowanie uchwał Walnych Zebrań,

5)nadzorowanie i koordynowanie działalności członków W-MOZP,

6)podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków W-MOZP oraz wykreśleniu z W-MOZP,

7)nagradzanie i nakładanie kar dyscyplinarnych na członków, zawodników, działaczy, sędziów, instruktorów i trenerów według obowiązujących zasad,

8)rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami W-MOZP,

9)powoływanie komisji, organów doradczych działających przy Zarządzie i zatwierdzanie ich regulaminów,

10)ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz W-MOZP związanych z jego działalnością,

11)sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych W-MOZP.

 1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, nie rzadziej 2 razy do roku, podając miejsce, termin i porządek obrad, na co najmniej 7 dni przed datą obrad.
 2. Zebranie Zarządu może być również zwołane na żądanie 1/3 członków Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dla ważności uchwał stwarzających skutki finansowe dla Związku niezbędny w podejmowaniu uchwał jest udział wszystkich członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna W-MOZP

§30 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, jednak nie później niż 14 dni po Zebraniu,  wybierając   spomiędzy   osób,   które   weszły   w   jej   skład: przewodniczącego i sekretarza
 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności W-MOZP ze szczególnym uwzględnieniem celowości gospodarności działań.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy ponadto badanie okresowych sprawozdań i bilansów.
 3. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo skutecznego żądania wyjaśnień od Zarządu w sprawach objętych zakresem jej kontroli oraz występowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 1. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
 1. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swej Walnemu Zebraniu i posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 1. Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 6 i 7, ze zmianą, że do Komisji Rewizyjnej można dokooptować 2 osoby.
 1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 1. W przypadku braku regulaminu, o którym mowa w ust. 9, Komisja Rewizyjna uchwala tymczasowy regulamin swej działalności, który obowiązuje do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

 

Rozdział V

Komisje, organy doradcze i wykonawcze Zarządu

§31 

 1. Zarząd w miarę potrzeb może powołać inne organy doradcze bądź wykonawcze. Podejmując stosowną uchwałę Zarząd określa stały bądź czasowy charakter organu, jego skład, strukturę i zakres kompetencji.
 1. Powołane w tym trybie organy działają na podstawie regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd.

§32

1.Organem wykonawczym Zarządu powołanym do oceny przebiegu współzawodnictwa sportowego jest Kolegium Sędziów W-MOZP.

2.Członkami Kolegium Sędziów mogą być wyłącznie sędziowie sportu pływackiego.

3.Pracą Kolegium Sędziów kieruje Prezydium Kolegium Sędziów.

4.W skład Prezydium Kolegium Sędziów wchodzi do 3 członków, w tym przewodniczący.

5.Członków Prezydium Kolegium Sędziów zatwierdza Zarząd na wniosek przewodniczącego Prezydium. Zarząd posiada również kompetencję do odwołania poszczególnych członków Prezydium Kolegium Sędziów.

7.Kolegium Sędziów W-MOZP działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

8.Do zakresu działalności Prezydium Kolegium Sędziów W-MOZP należy:

1)współpraca z Prezydium Kolegium Sędziów PZP,

2)sędziowanie zawodów w sporcie pływackim organizowanych na terenie działania W-MOZP poprzez wyznaczanie i nadzór nad obsadą sędziowską,

3)udział w publikacjach i wdrażaniu przepisów sędziowskich,

4)organizacja szkoleń i doszkalania sędziów sportu pływackiego,

5)realizacja spraw związanych z przyznawaniem licencji sędziego kl. I i II,

6)wnioskowanie o nałożenie sankcji i kar dla sędziów kl. I i II z terenu działania W-MOZP,

7)prowadzenie ewidencji sędziów sportu pływackiego i niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

Rozdział VI

Nagrody i kary

§33

 1. Za aktywną działalność w zakresie realizacji zadań statutowych W-MOZP przyznawane są następujące wyróżnienia:

1)pochwały ustne lub pisemne,

2)nagrody,

3)dyplomy,

4)odznaki honorowe W-MOZP,

5)członkostwo honorowe.

 1. Zasady i tryb nadawania wyróżnień określa Zarząd.

§34 

 1. Za brak dyscypliny, nieprzestrzeganie Statutu, uchwał Zarządu i regulaminów wewnętrznych mogą być nakładane kary dyscyplinarne na:

1)członków W-MOZP,

2)zawodników,

3)działaczy, instruktorów, trenerów oraz sędziów działających na terenie W-MOZP.

 1. Zasady, tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Walne Zebranie.
 1. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. W pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne rozpatruje Zarząd, a w drugiej instancji Walne Zebranie.

Rozdział VII

Majątek W-MOZP

§35

 1. Majątek W-MOZP stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze.
 1. Fundusz W-MOZP składają z:

1)opłat wpisowych, składek członkowskich oraz opłat za wydane licencje,

2)dochodów z organizacji zawodów, zgrupowań, obozów i konsultacji organizowanych lub współorganizowanych przez Związek,

3)dotacji i subwencji,

4)darowizn, zapisów, spadków,

5)dochodów z majątku,

6)środków otrzymanych od sponsorów,

7)innych dochodów uzyskanych z działalności statutowej,

 1. Zarząd gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Fundusze W-MOZP mogą być użyte wyłącznie na realizację celów określonych w statucie W-MOZP oraz na wynagrodzenia.

§36 

 1. Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych W-MOZP wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa lub Wice Prezes członek Zarządu działający łącznie (reprezentacja dwuosobowa).
 1. W umowach między W-MOZP a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim W-MOZP reprezentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania członków.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie się W-MOZP

§37

Zmiana niniejszego Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych delegatów.

§38 

 1. Rozwiązanie W-MOZP może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych delegatów.
 1. Uchwała o rozwiązaniu W-MOZP określa sposób likwidacji, likwidatorów oraz określa cel na jaki przeznaczony zostanie majątek W-MOZP.

§39

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 1. Interpretacja przepisów statutu należy do kompetencji Walnego Zebrania, a w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami do kompetencji Zarządu.