29 kwietnia 2018

Sprawozdanie finansowe 2017

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego              w Olsztynie  za okres  01.01.2017 – 31.12.2017 rok.

Warmińsko Mazurski Okręgowy Związek Pływacki z siedzibą przy ul. Głowackiego 27 A, 10-563 w Olsztynie informuje, iż w/w Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych w Sadzie Rejonowym w Olsztynie VII. W Wydziale Gospodarczym pod numerem 0000187658, NIP-739-376-87-69. W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 w. w Stowarzyszenie wykonywało usługi wg PKWiU pod numerem 9319Z. Pod numerem 9319Z  sklasyfikowane są przychody związane z pozostałą działalnością związaną ze sportem. Jednocześnie informujemy iż, zgodnie z Dz. U. z 2004 poz. 535 Art. 88 zał.  4 (objaśnienie). Przychody „dotyczą wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług”.

 

Księgi rachunkowe prowadzone są przez Biuro Rachunkowe „Twoja księgowość„ Izabela Włodyka ul. Żołnierska 21/19, 10-560 Olsztyn. Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo w programie Rachmistrz. Stowarzyszenie w roku 2017 zatrudniało 64 osób na podstawie umów cywilno – prawnych (umowy zlecenia, inne). Organizacja swoje funkcjonowanie opierała również na pracy społecznej członków.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej(Dz. U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539)

1) objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn

ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

 Stowarzyszenie stosuje następujące zasady:

 

Środki trwałe Nie występują
Wartości niematerialne i prawne Nie występują
Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według

wartości podlegającej zapłacie.

 

Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej

 

 

2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

 

Stowarzyszenie posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych:

 

Środki pieniężne w kasie      294,13
Środki pieniężne w drodze 15 074,46
Środki pieniężne w banku 37 063,47
RAZEM 52 432,06

 

 

W roku 2017 wystąpiły następujące zobowiązania:

 

Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. Podatków i ZUS  2 253,00
Zobowiązania krótkoterminowe Rozrachunki   z dostawcami  1 900,00
RAZEM   4 183,00    

 

 

3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

 

Przychody – składki członkowskie    2 930,00
Przychody – przychody z PZP  26 900,00
Przychody – przychody z OSiR    1 400,00
Przychody operacyjne- inne  12 100,26
Przychody operacyjne- ze organizowanych zawodów  100 890,00
Pozostałe przychody operacyjne  10 490,00
Przychody Finansowe
RAZEM 154 710,26

 

 

 

4) informacje tendencjach strukturze zrealizowanych kosztów ze wskazaniem ich źródeł.

 

Zużycie materiałów i energii   12 993,41
Wynagrodzenia     9 410,00
Usługi obce   55 073,89
Podróże służbowe     2 060,00
Pozostałe koszty- składki członkowski        500,00
Pozostałe koszty rodzajowe   54 445,25
Koszty finansowe        243,57
RAZEM 134 726,12

 

5) dane strukturze sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. W roku 2017 fundusz statutowy wyniósł  zysk w wysokości 48 249,06 i powiększy on wynik w  2018 roku.

6) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku                      i źródłach ich finansowania.

 Stowarzyszenie uzyskało w roku 2017 przychody w wysokości 154 710,26 zł.

Poniosło koszty w 2017 roku w wysokości 134 726,12 zł.

Stowarzyszenie zamknęło rok wykazując zysk przychodów nad kosztami w kwocie 19 984,14  zł.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 48 249,06 zł.

Rachunek Zysków i strat

Rachunek Zysków i strat 2017