29 kwietnia 2019

Sprawozdanie finansowe 2018

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego  w Olsztynie  za okres  01.01.2018 – 31.12.2018 rok.

 

Warmińsko Mazurski Okręgowy Związek Pływacki z siedzibą przy ul. Głowackiego 27 A, 10-563                       w Olsztynie informuje, iż w/w Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych w Sadzie Rejonowym w Olsztynie VII. W Wydziale Gospodarczym pod numerem 0000187658, NIP-739-376-87-69. W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 w. w Stowarzyszenie wykonywało usługi wg PKWiU pod numerem 9319Z. Pod numerem 9319Z  sklasyfikowane są przychody związane z pozostałą działalnością związaną ze sportem. Jednocześnie informujemy iż, zgodnie z Dz. U. z 2004 poz. 535 Art. 88 zał.  4 (objaśnienie). Przychody „dotyczą wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług”.

 

Księgi rachunkowe prowadzone są przez Biuro Rachunkowe „Twoja księgowość„ Izabela Włodyka                 ul. Żołnierska 21/19, 10-560 Olsztyn. Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo w programie Rachmistrz. Stowarzyszenie w roku 2018 zatrudniało 63 osób na podstawie umów cywilno – prawnych (umowy zlecenia, inne). Organizacja swoje funkcjonowanie opierała również na pracy społecznej członków.

 

1

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami(Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2244)  oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539 w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a dokładniej zgodnie z art. 3 ust. 1a

 

 

1) objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn

ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

 

Stowarzyszenie stosuje następujące zasady:

 

Środki trwałe Nie występują
Wartości niematerialne i prawne Nie występują
Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według

wartości podlegającej zapłacie.

 

Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej

 

 

2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

 

Stowarzyszenie posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych:

 

Środki pieniężne w kasie  
Środki pieniężne w drodze  8 001,70
Środki pieniężne w banku 42 987,76
RAZEM 50 989,46

 

 

W roku 2018 wystąpiły następujące zobowiązania:

 

Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. Podatków i ZUS  2 378,00
Zobowiązania krótkoterminowe Rozrachunki   z dostawcami  2 384,16
RAZEM  4 762,16    

 

 

3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

 

Przychody – składki członkowskie    3 150,00
Przychody – przychody z PZP  56 315,65
Przychody – przychody z OSiR    3 500,00
Przychody operacyjne- inne  15 096,00
Przychody operacyjne- ze organizowanych zawodów   42 941,38
Pozostałe przychody operacyjne        115,99
Przychody Finansowe  
RAZEM 121 119,02

 

 

 

4) informacje tendencjach strukturze zrealizowanych kosztów ze wskazaniem ich źródeł.

 

Zużycie materiałów i energii   14 663,88
Wynagrodzenia   13 244,00
Usługi obce   38 330,53
Podróże służbowe     1 110,00
Pozostałe koszty- składki członkowski        500,00
Pozostałe koszty rodzajowe   52 528,24
Koszty finansowe     2 608,86
RAZEM 122 985,51

 

 

5) dane strukturze sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. W roku 2018  Stowarzyszenie poniosło stratę w wysokości 1866,49 co pomniejszy fundusz statutowy jednostki i wyniesie 46 382,57.

 

6) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku                      i źródłach ich finansowania.

 

Stowarzyszenie uzyskało w roku 2018 przychody w wysokości 121 119,02 zł.

Poniosło koszty w 2018 roku w wysokości 122 985,51 zł.

Stowarzyszenie zamknęło rok wykazując stratę przychodów nad kosztami w kwocie 1 866,49  zł.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 46 382,57 zł.

Rachunek zysków i strat 2018

Bilans za rok 2018