2 października 2017

Regulamin Komisji rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej
Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego

I)       Przepisy ogólne

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Komisji Rewizyjnej
Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego.

§2

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.

§3

Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontroli i nadzoru zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, regulaminem Komisji Rewizyjnej i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

§4

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. W jej skład wchodzą przewodniczący, sekretarz i członkowie wyłonieni na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 3. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej, przy czym w ten sposób można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji.

 

II)   Zakres działania Komisji Rewizyjnej

§5

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola bieżącej działalności Zarządu:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowieńi przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
  4. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na działalność członków Zarządu,
 2. Stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarząduw przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu,
 4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, gdy Zarząd w ciągu 14 dni od wniosku komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogółu członków nie ogłosi terminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zabraniu Stowarzyszenia.

III) Tryb odbywania posiedzeń Komisji Rewizyjnej i podejmowania uchwał

§6

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
 2. Sposób zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej może być ustny lub pisemny,a minimalny czas jaki musi upłynąć od momentu zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej, do samego posiedzenia wynosi 14 dni.
 3. Każdy członek jest zobowiązany do osobistego brania udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
 4. Kontrole Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się w miarę potrzeb lecz, nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 5. Zakres kontroli powinien obejmować minimum:
  1. sprawdzenie bieżących spraw finansowych Stowarzyszenia,
  2. sprawdzenie bieżących spraw organizacyjnych Stowarzyszenia.

§7

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały uchwalone zwykłą większością głosów.
 2. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane są podpisy wszystkich członków komisji.
 3. Głosowanie jest jawne.
 4. Każdy członek ma jeden głos.

§8

Komisja Rewizyjna może zaprosić na posiedzenie członków Zarządu i członków Stowarzyszenia.

§9

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane,
 2. protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu oraz osoby zaproszone, biorące w nim udział,
 3. kopię protokołu Komisja Rewizyjna przekazuje niezwłocznie Zarządowi Stowarzyszenia.

§10

Protokół posiedzenia powinien zawierać:

 1. numer kolejny, datę i miejsce,
 2. porządek obrad,
 3. streszczenie przebiegu posiedzenia,
 4. tekst podjętych uchwał i postanowień,
 5. wyniki głosowania.

§11

Dla prawidłowego przebiegu prac Komisji Rewizyjnej, komisja może żądać od Zarządu wszystkich materiałów związanych z działalnością Zarządu.

 

IV) Postanowienia końcowe

§12

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna rozpoczyna swoją działalność w oparciu o protokolarne przyjęcie dokumentacji od ustępującej Komisji.

§13

 1. Protokół przyjęcia powinien być sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
 2. Protokół po podpisaniu przez przewodniczącego Komisji ustępującej i nowo wybranej powinni otrzymać:
  • przewodniczący ustępującej Komisji,
  • przewodniczący nowo wybranej Komisji,
  • właściwy organ administracji.
 3. W przypadku niemożności przekazania spraw przez ustępującą Komisję Rewizyjną, protokół sporządza nowo wybrana Komisja Rewizyjna.

§14

1.      Bezzwłocznie po wyborze, Komisja Rewizyjna obowiązana jest zgłosić po przez Zarząd Stowarzyszenia do właściwego organu nadzorczego administracji,
imiona i nazwiska oraz funkcje wybranych członków Komisji.

2.      Zgłoszeniu podlegają również wszelkie zmiany w składzie Komisji.

§15

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 9.12.2006 i z dniem tym jest obowiązujący.