2 października 2017

Regulamin Walnego Zebrania

Regulamin Walnego Zgromadzenie Członków
Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego

 

I)       Przepisy ogólne

§1

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§2

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Stowarzyszenia oraz mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.

§3

 • Członek Stowarzyszenia może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
 • Każdy członek Stowarzyszenia dysponuje jednym ważnym głosem.

§4

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz bilansów rocznych,
 3. uchwalanie na Wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór Prezesa Zarządu,
 6. podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszeniai przeznaczeniu jego majątku,
 7. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sędziowskiej.
 8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
 10. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez władze Stowarzyszenia lub jego członków.

§5

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, należycie zwołane i przeprowadzone, jest zdolne do podejmowania uchwał obowiązujących wszystkich jego członków i uczestników.

 

II)    Sposób obradowania i głosowania

 

OBRADOWANIE

§6

 1. Walne Zgromadzenie zagaja prezes Zarządu lub jego zastępca i zarządza wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w skład którego wchodzą:
  1. przewodniczący
  2. zastępcę przewodniczącego,
  3. sekretarz lub sekretarze
 2. przewodniczący Prezydium ogłasza wybór komisji skrutacyjnej w skład której wchodzi 3 członków Stowarzyszenia.
 3. w miarę potrzeb przewodniczący Prezydium może ogłosić również wybór komisji:
  1. wnioskowej,
  2. mandatowej.
 4. przewodniczący Prezydium ustala porządek obrad.

§7

Zakres i tryb działania wszystkich komisji określają regulaminy stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

§8

 1. Prezydium kieruje pracami Walnego Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obradi regulaminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Obradami kieruje przewodniczący Prezydium.
 3. Sekretarz Prezydium czuwa nad skompletowaniem materiałów do protokółu i jest odpowiedzialny za terminowe jego sporządzenie.

§9

Przewodniczący Prezydium lub osoba przez niego wyznaczona zapoznaje członków Stowarzyszenia z regulaminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zatwierdza regulamin poprzez głosowanie jawne. Od chwili przyjęcia obowiązuje on wszystkich uczestników.

§10

 1. Walne Zgromadzenie obraduje tylko w sprawach do których zostało zebrane.
 2. Członkowie Stowarzyszenia, którzy chcą zabrać głos w dyskusji, sygnalizują to przez podniesienie ręki. Przewodniczący udziela głosu zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 3. Poza kolejnością przewodniczący udziela głosu:
  1. w sprawie formalnej,
  2. dla sprostowania,
  3. członkom Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sędziowskiej.

§11

 1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania:
  1. zmiany kolejności porządku obrad,
  2. zamknięcia lub przedłużenia dyskusji,
  3. przerwy lub odroczenia Zgromadzenia,
  4. przeprowadzenia głosowania,
  5. głosowania bez dyskusji,
  6. stwierdzenia quorum,
  7. przeliczenia głosów.
 2. Po przyjęciu wniosku i przegłosowaniu go, przewodniczący nie udziela głosu w danej sprawie.

 

GŁOSOWANIE

§12

 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się w sposób jawny z wyjątkiem głosowania w sprawach określonych w pkt 3.
 2. W głosowaniu jawnym przewodniczący prezydium w pierwszej kolejności wzywa do podniesienia ręki głosujących „za” uchwałą i wnioskiem, następnie głosujących „przeciw”, a następnie wstrzymujących się. Liczbę głosów „za”, „przeciw”i „wstrzymujących się” należy podać w protokóle Walnego Zgromadzenia.
 3. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborze władz Stowarzyszenia oraz w każdej sprawie na żądanie 1/l0 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§13

 1. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, przy czym kandydaci powinni być reprezentantami wszystkich klubów należących do Stowarzyszenia.
 2. Do władz zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
 3. Wybory przeprowadza prezydium Walnego Zgromadzenia przy pomocy Komisji Skrutacyjnej.

§14

Wyniki głosowań ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

 

III) Podejmowanie uchwał

§15

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§16

 1. Jeżeli Walne Zgromadzenie powołało Komisję Wnioskową, wnioski i projekty uchwałw sprawach objętych porządkiem obrad członkowie Stowarzyszenia zgłaszają do Komisji Wnioskowej.
 2. W razie nie powołania Komisji Wnioskowej, wnioski i uchwały członkowie Stowarzyszenia zgłaszają do prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. W czasie głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie udziela nikomu głosu w sprawie, która jest przedmiotem głosowania.

§17

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianach w statucie, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, rozwiązaniu Stowarzyszenia,  które wymagają 50% głosów + jeden głos przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków i uczestników Stowarzyszenia.

 

IV) Dokumentacja

§18

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  1. datę,
  2. miejsce obrad,
  3. ogólną ilość członków Stowarzyszenia,
  4. liczbę członków obecnych,
  5. porządek obrad,
  6. przebieg dyskusji /nazwiska osób zabierających głos i streszczenie poruszanych spraw/,
  7. zgłoszone wnioski i sprzeciwy,
  8. powzięte uchwały,
  9. sposób głosowania i jego wyniki.
 2. Do protokołu należy dołączyć:
  1. oryginalne listy obecności członków
  2. protokóły i materiały komisji działających na Walnym Zgromadzeniu,
  3. teksty uchwał podjętych w pełnym brzmieniu,
  4. kartki tajnego głosowania.
 3. Kompletną dokumentację z Walnego Zgromadzenia, przewodniczący Walnego Zgromadzenia przekazuje Zarządowi Stowarzyszenia.

§19

 1. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia, którzy odpowiedzialni są za prawidłową i odpowiadającą prawdzie treść protokołu.
 2. Protokoły z Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Stowarzyszenia przez trzy kadencje.
 3. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo wglądu do protokołów.

§20

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 01.10.2016r.i obowiązuje przez czas nieokreślony. Zmiana regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

 1. Regulamin Komisji Mandatowej,
 2. Regulamin Komisji Skrutacyjnej,
 3. Regulamin Komisji Wnioskowej.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Regulamin Komisji mandatowej Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego

 1. Komisja mandatowa zostaje wybrana przez Walne Zgromadzenie na podstawie §6 pkt.3 regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 2. Komisja składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona:
  1. przewodniczącego Komisji mandatowej,
  2. zastępcę przewodniczącego Komisji mandatowej,
  3. sekretarza Komisji mandatowej.
 3. Zadaniem Komisji jest :
  1. ustalenie liczby członków uprawnionych do głosowania,
  2. stwierdzenie ilości obecnych członków,
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 5. Każdy członek Komisji ma jeden głos i prawo głosu wykonuje osobiście.
 6. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. Protokóły powinny być podpisane przez wszystkich członków Komisji.
 7. Protokół powinien obejmować sprawy określone w pkt.3 niniejszego regulaminu.
 8. Regulamin niniejszy odczytuje przewodniczący Komisji członkom Komisji przed przystąpieniem Komisji do wykonywania swoich czynności.
 9. Po odczytaniu protokołu stwierdzającego kworum, Komisja mandatowa ulega rozwiązaniu.

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Regulamin Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego

 1. Komisja Skrutacyjna zostaje wybrana przez Walne Zgromadzenie na podstawie §6 pkt.2 regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 2. Komisja składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona:
  1. przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
  2. zastępcę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
  3. sekretarza Komisji Skrutacyjnej.
 1. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydat w wyborach, które dotyczą czynności Komisji.
 2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
  1. ustalanie i ogłaszanie wyników głosowań jawnych,
  2. przeprowadzenie tajnego głosowania /wyborów do władz/ w/g zasad określonych w załączniku nr 1 do regulaminu Komisji Skrutacyjnej,
  3. obliczanie głosów i wyników wyborów,
 3. Uchwały Komisji Skrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 4. Każdy członek Komisji Skrutacyjnej ma jeden głos i prawo głosu wykonuje osobiście.
 5. Posiedzenie Komisji Skrutacyjnej jest protokołowane. Protokół Komisji Skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.
 6. Protokół Komisji Skrutacyjnej powinien zawierać w przypadku głosowań:
  1. tajnych:
 1. liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych,
 2. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów /przy wyborach do władz/,
 • liczbę głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale,
 1. liczbę głosów wstrzymujących się od głosowania,
  1. jawnych:
 1. liczbę głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale,
 2. liczbę głosów wstrzymujących się od głosowania.
 1. Wyniki wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
 2. Regulamin niniejszy odczytuje przewodniczący Komisji członkom Komisji przed przystąpieniem Komisji do wykonywania swoich czynności.

 

Załączniki:

 1. Zasady przeprowadzania tajnych wyborów do Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Sędziowskiej.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Komisji Skrutacyjnej

 

Zasady przeprowadzania tajnych wyborów do
Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej

 

 1. Karty wyborcze powinny być opatrzone pieczątką Stowarzyszenia, datą głosowania.
 2. Karty wyborcze powinny być przekazane członkom Stowarzyszenia na początku Walnego Zgromadzenia, podczas podpisywania przez członka listy obecności.
 3. Kartki do głosowania powinny być opatrzone pieczątką Stowarzyszenia, datą głosowania i napisami:
  1. „Kandydat do Zarządu W-M OZP”,
  2. „Kandydat do Komisji Rewizyjnej W-M OZP”,
  3. „Kandydat na Prezesa W-M OZP”.
 4. Członek Stowarzyszenia może otrzymać nową kartkę do głosowania pod warunkiem oddania starej i zniszczenia jej przez Komisję Skrutacyjną.
 5. Lista kandydatów do władz Stowarzyszenia powinna być przedstawiona w sposób, aby każdy z głosujących mógł wpisać nazwiska kandydatów na swoją kartkę wyborczą we właściwej kolejności i właściwym brzmieniu chyba, że karty do głosowania zostaną przygotowane razem z nazwiskami kandydatów.
 6. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy przepisywaniu nazwisk kandydatów z list wzorcowych, aby kolejność nazwisk na liście wzorcowej i kartce do głosowania była identyczna oraz aby brzmienie tych nazwisk było prawidłowe.
 7. Członek Stowarzyszenia dokonuje wyboru kandydata do władz Stowarzyszenia poprzez:
  1. postawienie krzyżyka przed nazwiskiem kandydata na którego głosuje,
  2. postawienie krzyżyków przed nazwiskami kandydatów do Zarządu:
 1. nie większej niż maksymalna liczba członków Zarządu przewidzianaw Statucie,
  1. postawienie krzyżyków przed nazwiskami kandydatów do Komisji Rewizyjnej:
 1. nie większej niż przewidywana liczba członków Komisji Rewizyjnej,
 1. Kartki wyborcze, po dokonaniu wyboru przez członków Stowarzyszenia, powinny być zebrane przez Komisję Skrutacyjną do komisyjnie zamykanej i otwieranej urny.
 2. Przystępując do obliczania wyników wyborów, Komisja ustala:
  1. ilość oddanych głosów:
 1. ważnych,
 2. nieważnych.
  1. ilość głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
  2. imienny wykaz kandydatów wybranych z określeniem ich kadencji.
 1. Nieważne są głosy:
  1. oddane na kartkach nie odpowiadającym warunkom określonym w pkt 1 i 5
 2. W przypadku gdy w wyniku głosowania nie dojdzie do wyboru wymaganej ilości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Sędziowskiej, przeprowadza się na wakujące mandaty nowe głosowanie w wyniku ponownego zgłoszenia kandydatów przez Walne Zgromadzenie.

 

Załącznik nr 3 do regulaminu Walnego Zgromadzenia członków Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego

 

Regulamin Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego

 

 1. Komisja Wnioskowa zostaje wybrana przez Walne Zgromadzenie na podstawie §6 pkt.3 regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 2. Komisja składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona:
 1. przewodniczącego Komisji Wnioskowej,
 2. zastępcę przewodniczącego Komisji Wnioskowej,
 3. sekretarza Komisji Wnioskowej.
 1. Zadaniem Komisji jest:
  1. opracowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i projektów uchwał które są zgłaszane przez członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Każdy członek Komisji ma jeden głos i prawo głosu wykonuje osobiście.
 4. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. Protokóły powinny być podpisane przez wszystkich członków Komisji.
 5. Protokół powinien obejmować sprawy określone w pkt.2 niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin niniejszy odczytuje przewodniczący Komisji członkom Komisji przed przystąpieniem Komisji do wykonywania swoich czynności.