2 października 2017

Sprawozdanie finansowe 2016

 

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego
Warmińsko Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Olsztynie
za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 rok.

Warmińsko Mazurski Okręgowy Związek Pływacki z siedzibą przy ul. Głowackiego 27 A, 10-563 w Olsztynie informuje, iż w/w Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych w Sadzie Rejonowym w Olsztynie VII. W Wydziale Gospodarczym pod numerem 0000187658, NIP-739-376-87-69. W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 w. w Stowarzyszenie wykonywało usługi wg PKWiU pod numerem 9319Z. Pod numerem 9319Z  sklasyfikowane są przychody związane z pozostałą działalnością związaną ze sportem. Jednocześnie informujemy iż, zgodnie z Dz. U. z 2004 poz. 535 Art. 88 zał.  4 (objaśnienie). Przychody „dotyczą wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług”.

Księgi rachunkowe prowadzone są przez Biuro Rachunkowe „Twoja księgowość„ Izabela Włodyka, ul. Żołnierska 21/19, 10-560 Olsztyn. Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo w programie Rachmistrz. Stowarzyszenie w roku 2016 zatrudniało 62 osób na podstawie umów cywilno – prawnych (umowy zlecenia, inne). Organizacja swoje funkcjonowanie opierała również na pracy społecznej członków.

1

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej(Dz. U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539)

1) objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Stowarzyszenie stosuje następujące zasady:

Środki trwałe Nie występują
Wartości niematerialne i prawne Nie występują
Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej

2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Stowarzyszenie posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych:

Środki pieniężne w kasie 294,13
Środki pieniężne w drodze 5 580,50
Środki pieniężne w banku 22 633,29
RAZEM 28 507,92

W roku 2016 wystąpiły następujące zobowiązania:

Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. Podatków i ZUS 313,00
Zobowiązania krótkoterminowe Rozrachunki z dostawcami 130,00
RAZEM 443,00    

W roku 2016 wystąpiły następujące należności:

Należności krótkoterminowe – Rozrachunki z odbiorcami 200,00
RAZEM 200,00

3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

Przychody – składki członkowskie 3 460,00
Przychody – przychody z PZP 76 845,00
Przychody – przychody z OSiR 7 001,70
Przychody operacyjne- inne 3 305,00
Przychody operacyjne- ze organizowanych zawodów 25 718,00
Pozostałe przychody operacyjne 24 041,00
Przychody Finansowe 0,20
RAZEM 140 370,90

4) informacje tendencjach strukturze zrealizowanych kosztów ze wskazaniem ich źródeł.

Zużycie materiałów i energii 36 497,38
Wynagrodzenia 17 100,00
Usługi obce 31 755,67
Podróże służbowe 4 491,22
Pozostałe koszty- składki członkowski 500,00
Pozostałe koszty rodzajowe 43 956,00
Koszty finansowe 23,76
RAZEM 134 324,03

5) dane strukturze sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. W roku 2016 fundusz statutowy wyniósł  zysk w wysokości 28 264,92 i powiększy wynik w  2017 roku.

6) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 Stowarzyszenie uzyskało w roku 2016 przychody w wysokości 140 370,90 zł.

Poniosło koszty w 2016 roku w wysokości 134 324,03 zł.

Stowarzyszenie zamknęło rok wykazując zysk przychodów nad kosztami w kwocie 6 046,87  zł.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 28 707,92 zł.

 

Zobacz również:

  1. Rachunek zysków i strat za rok 2016.
  2. Bilans za rok 2016.