15 czerwca 2017

Statut

STATUT

Warmińsko-Mazurskiego

Okręgowego Związku Pływackiego w Olsztynie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem klubów sportowych, mającym na celu rozwój kultury fizycznej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do kultury fizycznej oraz upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności pływania.

§2

Związek działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r nr 20, póz. 104 z późn. zm.), przepisów ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996 r nr 25, póz. 113) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§4

 1. Siedzibą Związku jest miasto Olsztyn
 2. Związek swoim działaniem obejmuje obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami województwa.

§5

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§6

 1. Związek realizuje swoje cele przez:
 • prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
 • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie  działalności  wychowawczej   i   popularyzatorskiej   w  zakresie   kultury fizycznej,
 • szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich i sędziowskich,
 • wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,
 • organizacje i realizacje współzawodnictwa sportowego,
 • nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
 • reprezentowanie warmińsko-mazurskiego środowiska pływackiego w krajowych i
  międzynarodowych organizacjach sportowych,
 • współpracę i wzajemną pomoc członków Związku,
 • prowadzenie działalności integrującej członków związku,
 • inne działania realizujące cele statutowe Związku

§7

 1. Związek dla realizacji swoich statutowych celów może powoływać inne organizacje lub przystąpić do innych organizacji w granicach prawem dopuszczonych.
 2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Pływackiego

§8

 1. Członkiem Związku może zostać klub sportowy, który uczestniczy we współzawodnictwie sportowym oraz jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną.
 2. Członkiem wspierającym może być:
 • inny klub niż wymienione w ust. l,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej, w szczególności sportu pływackiego.

§9

Członkostwo Związku przyznaje Zarząd Związku na pisemny wniosek kandydata.

§10

 1. Członkowie Związku zobowiązani są:
 2. Swoimi działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Związku,
 3. Dbać o jego dobre imię,
 4. Popierać i czynnie realizować cele Związku,
 5. Przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
 6. Regularnie opłacać składki.
 7. Członek Związku ma prawo brać udział w życiu Związku, w szczególności:
 8. Przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
 9. Wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Związku.
 10. Posiadać akt członkostwa,
 11. Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swojej działalności,
 12. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń, poradnictwa i obsługi prawnej, które Związek stawia do dyspozycji członków,
 13. Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Związek.

III. Swoje prawa i obowiązki członek Związku realizuje bezpośrednio lub poprzez swoich

przedstawicieli.

§11

 1. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie oświadczenia woli zarządowi Związku, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
 3. Formę i rodzaj wspierania Związku członkowie wspierający ustalają z Zarządem Związku.
 4. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw określonych w § 10 ust. II z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§12

Skreślenie z listy członków następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
 3. a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Związku,
 4. b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Związku,
 5. c) zaleganie z opłatą składki przez trzy okresy, ustalone przez Zarząd.
 6. Likwidację lub postawienie w stan upadłości członka.

§13

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


Rozdział II

WŁADZE ZWIĄZKU

§14

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Komisja Sędziowska

§15

Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

§16

Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów poprzez głosowanie jawne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutowe nie stanowią inaczej.

§17

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji Rewizyjnej lub Zarządu, powiadamiając o jego terminie i miejscu oraz propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim — może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Związku oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, zaproszeni goście oraz przedstawiciele organu nadzorującego Związek.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 • uchwalanie programu działania Związku
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • uchwalanie zmian statutu
 • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Związek innych organizacji
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Zarządu
 • rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu
 • uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 1. Walne Zgromadzenie zwołane w trybie nadzwyczajnym obraduje wyłącznie nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
 3. Zmiana statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Związku wymaga większości 50% + l głos przy obecności co najmniej połowy członków Związku w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.
 4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§18

 1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, l lub 2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza oraz l do 4 członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
 • przyjmowanie nowych członków Związku
 • reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 • kierowanie bieżącą działalnością Związku
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 • ustalanie wysokości składek członkowskich
 • ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego
 1. Do Zarządu należą wszystkie uchwały, nie zastrzeżone dla innych władz Związku.

§19

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący, sekretarz i członkowie 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola bieżącej działalności Związku
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

§20

W razie zmniejszenia się składu władz Związku wymienionych w § 14 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

 1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Związku zarządza, zarząd.
 3. Do reprezentowania Związku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes lub wiceprezes oraz członek Zarządu działający łącznie (reprezentacja dwuosobowa).

§22

 1. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

§23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy O kulturze fizycznej.