Zwołanie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków WMOZP

Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Olsztynie zapraszam na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Warmińsko-Mazurskiego Okręgowe Związku Pływackiego
I termin: 24 listopada 2017r. o godzinie 12.30, w Sali konferencyjnej WCRS Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA, przy ulicy Piłsudskiego 69b.
II termin: 24 listopada 2017r. godzina 12.45, w Sali konferencyjnej WCRS Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA, przy ulicy Piłsudskiego 69b.
Planowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór Prezydium zebrania.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego, Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przedstawienie przez Zarząd  Stowarzyszenia sprawozdania za rok 2017.
6.    Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia sprawozdania z kontroli działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    Przyjecie sprawozdań za rok 2017 dotyczących działalności Stowarzyszenia
b)    Udzielenie absolutorium za rok 2017 Władzom Stowarzyszenia.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zamknięcie Zebrania.

Proszę o potwierdzenie otrzymania zaproszenia na adres wmozp@wmozp.eu

Pozdrawiam
Grzegorz Gaszyk